2106233450-452

Το σύστημα NLP

NLP applications - protocol pic

NLP – η επιστήμη του νού, η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η αποτύπωση της διακριτής αποτελεσματικότητας και η τεχνολογία της αλλαγής

Η ιστορία του συστήματος NLP (Nεύρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός) ξεκινά στην Αμερική, αρχές της δεκαετίας του ’70, στο Universtity of California – Santa Cruz (UCSC), με μια ομάδα ανήσυχων μυαλών.

Οι Richard Bandler (mathematics), John Grinder (linguistics), Frank Pucelik (psychology), Judith DeLozier (anthropology), Steve Andreas, Steven Gilligan, Christina Hall (psychology & linguistics), Robert Dilts (business & entrepreneurship), ξεκίνησαν να ασχολούνται με ένα project που στόχο είχε να μελετήσουν και να καταλάβουν πώς κάποιοι άνθρωποι είναι διακριτά αποτελεσματικοί στο τομέα ενασχόλησής τους.

Κυρίαρχο ερώτημά τους ήταν “πώς σκέφτεται και λειτουργεί” το μυαλό κάποιου όταν ενεργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο (epistemology). Με γνώμονα αυτό το ερώτημα, ανέπτυξαν και επεξεργάστηκαν, ένα τρόπο να παρατηρήσουν, να καταγράψουν, να εντοπίσουν, να κωδικοποιήσουν και να αναπαράγουν (modeling) τον τρόπο που σκέφτονται (iner game) και συμπεριφέρονται (outer game) αυτοί οι άνθρωποι και πετυχαίνουν αυτό που δεν μπορούν κάποιοι άλλοι.

Ξεκίνησαν παρατηρόντας την εργασία και τα εκπληκτικά αποτελέσματα που είχαν πετυχημένοι στον Ιατρικό κλάδο, όπως οι Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, Gregory Bateson, και κατέληξαν στη διατύπωση θεμελιωδών αρχών (methodology), προσεγγίσεων και τεχνικών (technology).

Η μελέτη επεκτάθηκε καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων και κλάδων όπως λ.χ. επιχειρήσεις, εκπαίδευση, νομικές επιστήμες, επικοινωνία και το σύστημα NLP εμπλουτίστηκε με τεχνικές και εξειδικεύτηκε από τους επιγόνους τους σε διάφορα πρωτόκολλα εφαρμογής όπως την προσωπική αποτελεσματικότητα, επαγγελματική υπεροχή και διάκριση, καινοτομία στη συμβουλευτική και στην εκπαίδευση.

Σε συνεργασία με επιστημονικές κοινότητες και φορείς και σε συνδυασμό με τις Νευροεπιστήμες (neuroscience) πραγματοποιούνται έρευνες και αντλούνται συνεχώς συμπεράσματα επί της εφαρμογής και των εξειδικεύσεων. Το σύστημα NLP αξιοποιεί και συνδυάζει βασικές θεωρίες και τεχνικές από επιστήμες όπως: ψυχοκυβερνητική, ψυχολογία, φιλοσοφία και βιολογία.

Το σύστημα NLP στη βάση του, είναι μια διαδικασία modeling, δηλαδή η αποτύπωση της διακριτής αποτελεσματικότητας. Τι κάνει κάποιος όταν λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο (behavior/action); πώς σκέφτεται (mindset); και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτυπωθεί σε βήματα (strategy – algorithm) και να κωδικοποιηθεί σε προσέγγιση 


Η διαδικασία αυτή, η οποία ξεκίνησε ως ένα project, στόχο είχε να μελετήσουν και να καταλάβουν πως κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο αποτελεσματικοί με ότι καταπιάνονται. Ανέπτυξαν και επεξεργάστηκαν,ένα τρόπο να παρατηρήσουν, να καταγράψουν και να εντοπίσουν, να κωδικοποιήσουν και να αναπαράγουν τον τρόπο που σκέφτονται, συμπεριφέρονται και πετυχαίνουν αυτοί οι άνθρωποι αυτό που δεν μπορούν κάποιοι άλλοι.

>   NLP has been building models ever since, examining successful people and trying to discover ‘the difference that makes the difference’
>   Όπου υπάρχει διακριτή αποτελεσματικότητα, το σύστημα NLP μελετά να «εντοπίσει τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά» και συνθέτει τεχνικές και προσεγγίσεις

Το πρώτo αποτέλεσμα αυτού του project, είναι η σύνθεση καινοτόμων τεχνικών αποτελεσματικής προσέγγισης και επαφής με την ανθρώπινη συμπεριφορά, για τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού τρόπου σκέψης και τη

  • επιτυχή εφαρμογή στόχων
  • διαχείριση αλλαγών
  • αναθεώρηση σχεδίων
  • υιοθέτηση νέων ρόλων αντιμετώπιση και ανάληψη προκλήσεων
  • διασφάλιση υψηλών επαγγελματικών επιδόσεων

Η διαδικασία ακολουθείται από τους συνεχιστές του συστήματος NLP, όπου συνεχώς μελετούνται συστήματα αποτελεσματικότητας και εμπλουτίζουν με νέες τεχνικές – 3rd generation NLP. Ένας από αυτούς, ο Robert Dilts με την ομάδα συνεργατών του διεθνώς, πρωτοπορεί στον τομέα με τα έργα του: Disney Strategy, Stategies of Genius και πιο πρόσφατα Success Factor Modelling™.

Ο Dr. R. Bandler, είπε πως το σύστημα NLP εστιάζει στο πως λειτουργεί κάτι και όχι αν είναι σωστό ή λάθος. Μια συμπεριφορά ενέχει έναν κώδικα διακριτής αποτελεσματικότητας. Ποια είναι τα δομικά υλικά που την κτίζουν και την παραμετροποιούν;


Αν κάνουμε μια έρευνα στο διαδίκτυο στα γράμματα NLP, ΝΛΠ ή και ΝΓΠ θα έχουμε μια πληθώρα πληροφόρησης από διάφορες πηγές, και πραγματικά ίσως κάποιος να μην γνωρίζει, πώς να αναγνωρίσει τα ορθά και πώς τα λανθασμένα.

Ο όρος NLP (ΝΓΠ ή ΝΛΠ) προήλθε από τα τρία πλέον σημαντικά στοιχεία που καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά: Neuro Linguistic Programming ή Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός

Neuro (Νεύρο) – αναφέρεται, γενικά, στο νευροδιαδύκτιο ως σύστημα που λαμβάνει, μεταφέρει και επεξεργάζεται μηνύματα και εμπειρίες από το εξωτερικό περιβάλλον δια’ μέσου των αισθήσεών μας.

Linguistic (Γλωσσικός) – αναφέρεται στη μεγάλη σημασία και τη χρησιμότητα της γλώσσας, με την ευρεία έννοιά της, ως εργαλείο απόδοσης νοημάτων και έκφρασης των εμπειριών. Η “γλώσσα“ που χρησιμοποιούμε συνδέεται με τις προσωπικές μας εμπειρίες και καλύπτει τόσο τον προφορικό λόγο (λέξεις), όσο και τις κινήσεις και εκφράσεις – micro muscle movements.

Programming (Προγραμματισμός) – αναφέρεται στα μοτίβα λειτουργίας (προγράμματα/patterns) που υιοθετούμε, για να διαχείριστουμε το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε. 

O κάθε άνθρωπος βιώνει, αντιλαμβάνεται, και δίνει νόημα στις εμπειρίες του με τρόπο μοναδικό. Τα εξωτερικά ερεθίσματα που συλλαμβάνονται μέσω των αισθήσεων, φιλτράρονται προσθέτοντας, αφαιρώντας και αλλοιώνοντας στοιχεία με βάση τις αξίες, τα πιστεύω, τα βιώματα του. Έτσι ο καθένας από μας διαμορφώνει μοτίβα με τα οποία αντιλαμβάνεται τη πραγματικότητα και λειτουργεί. Τα μοτίβα αυτά καθορίζουν το βαθμό με τον οποίο προχωράμε, πετυχαίνουμε ή δυσκολευόμαστε.  

“Let’s update our minds faster than our smart phones” : ήταν το μήνυμα του Richard Bandler στην επέτειο των 45 χρόνων από τη δημιουργία του συστήματος NLP, που γιορτάστηκε στο μέρος που γεννήθηκε, στο UCSC.

Μέσω των τεχνικών 3ης γενιάς NLP, όπως αυτό εξελίσσεται, σε συνδυασμό με μελέτες και έρευνα, διαμορφώνονται πρωτόκολλα εξειδικευμένων εφαρμογών για προσωπική αποτελεσματικότητα, επαγγελματική διάκριση, καινοτόμα μοντέλα συμβουλευτικής και εκπαίδευσης


Πρωτόκολλο Προσωπικής Αποτελεσματικότητας – Personal Success Protocol

Άνθρωποι που επιθυμούν να ξεφύγουν από συνήθειες και πεπατημένες, χρησιμοποιώντας το σύστημα NLP έχουν διευρύνει τις επιλογές τους, έχουν μάθει πώς να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων όταν γίνονται αλλαγές γύρω τους, και ξέρουν πως να δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων τους. 
Οι αθλητές, χρησιμοποιώντας το σύστημα NLP, ξέρουν πώς να δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να έχουν καλύτερο έλεγχο του σώματός τους,και να αυξάνουν θεαματικά τις επιδόσεις τους.

Πρωτόκολλο Συμβουλευτικής – Professional NLP Coaching – Counseling & Mentoring Protocol

Επαγγελματίες στους τομείς της υγείας και της συμβουλευτικής ψυχικής ισορροπίας, προπονητές, βρήκαν ότι η γνώση που απέκτησαν από το σύστημα NLP, έχει εμπλουτίσει σημαντικά το ρεπερτόριο των προσεγγίσεών τους και έχει προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αποτελεσματικότητά τους.

Πρωτόκολλο Επαγγελματικής Διάκρισης – Entrepreneurship & Professional Communication Protocol

Επιχειρηματίες, στελέχη, άνθρωποι από το χώρο των νομικών υπηρεσιών, σύμβουλοι, δημοσιογράφοι, επικοινωνιολόγοι ήδη επιδεικνύουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται και συναλλάσσονται, γνωρίζοντας τεχνικές του συστήματος NLP για μεγαλύτερη ευελιξία σκέψης, ετοιμότητα λόγου, επιχειρηματολογία και διορατικότητα.

Πρωτόκολλο Εκπαίδευσης – Education & Parenting Protocol

Σε εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά, το σύστημα NLP προσφέρει καινοτόμα μοντέλα, με στόχο την ενδυνάμωση της αντιληπτικότητάς τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, τη διεύρυνση του τρόπο σκέψης τους και του κόσμου των δυνατοτήτων τους και τη θωράκιση τους για την επίτευξη των μελλοντικών τους επιδιώξεών.

Το σύστημα NLP προτείνει καινοτόμες τεχνικές αποτελεσματικής προσέγγισης και επαφής με την ανθρώπινη συμπεριφορά σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, ειδικούς συμβουλευτικής για τη σωματική/συναισθηματική ισορροπία, προπονητές αθλητών, που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριο των προσεγγίσεών τους, να ενισχύσουν την πειθώ τους, να διευρύνουν το πεδίο επιλογών των πελατών τους.

Βάσει του syllabus του NLP University Certification, όποιος είναι Certified ως NLP PractitionerNLP Master Practitioner, εξ ορισμού έχει και την πιστοποίηση ως NLP Coach. Δηλαδή, έχει τις γνώσεις να χρησιμοποιεί το σύστημα NLP για να διαχειρίζεται θέματα coaching και mentoring.

Για να καλύψει και τις απαιτήσεις για την απόκτηση της εμπειρίας, στο Supervisory NLP Coaching αναλύουμε real-case scenarios, με όλα τα στάδια προσέγγισεων.

Ο όρος TimeLine (χρονογραμμή) δεν είναι νέος… Πρώτος ο Αριστοτέλης μίλησε για τη «ροή του χρόνου».

Η παρεμβατική τεχνική του timeline, αναπτύχθηκε από τους δημιουργούς του συστήματος NLP κάνοντας modeling τον Fritz Perls, πατέρα της Gestalt.

Στη συνέχεια προσαρμόστηκε από τους Tad James & Wyatt Woodsmall ως(Time Line Therapy™ (TLT™).

Πρόκειται για μια σύνθετη προσέγγιση, που δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση και να επαναπροσδιορίσουμε εμπειρίες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου, προκειμένου να το διευκολύνουμε να ξεκαθαρίσει πεποιθήσεις και συναισθήματα που δημιουργούν περιορισμούς και να ανακατατάξει σημεία που προβάλουν εμπόδια στις επιδιώξεις του. Έτσι θα δημιουργήσει προϋποθέσεις που θα τον βοηθήσουν να πετύχει τους στόχους του και να επηρεάσει δημιουργικά και θετικά το μέλλον του.

Η τεχνική του TimeLine αποτελεί ανυπόστατο κομμάτι του syllabus του NLP University Certification.

TimeLine – Practitioner level
TimeLine – Master Practitioner level

Στα βιβλία ψυχολογίας θα διαβάσουμε ότι όλοι έχουμε ένα συνειδητό και ένα ασυνείδητο. Το ασυνείδητο είναι, μεταξύ άλλων, αυτό που ελέγχει και συντηρεί τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού μας, αποθηκεύει τις μνήμες μας, είναι η πηγή της φαντασίας και της δημιουργικότητάς μας και διατηρεί την ενέργειά μας.

Το να προσπαθήσει κανείς να αλλάξει πεποιθήσεις, αξίες ή νοοτροπία είναι δύσκολο, όταν το προσπαθεί μονάχα με τη συνειδητή σκέψη. Αντίθετα μια διττή προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει το συνειδητό και το ασυνείδητο, μας επιτρέπει να κάνουμε γρήγορα και εύκολα τις αλλαγές που θέλουμε ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ύπνωση βασίζεται σε ειδικές τεχνικές που μας επιτρέπουν να περάσουμε σε μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του ασυνείδητου και να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας, για να τροποποιήσουμε τις αντιλήψεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, ώστε τελικά να αλλάξουμε τη ζωή μας. Πολλές από τις αξίες και τεχνικές του συστήματος NLP, καθώς και το Milton Model, έχουν βασιστεί στη μελέτη των προσεγγίσεων του Milton Erickson, ενός από τους κορυφαίους Ψυχιάτρους, ο οποίος χρησιμοποιούσε την τεχνική της ύπνωσης στη θεραπεία των ασθενών του. Ο Milton Erickson φημιζόταν -μεταξύ άλλων- για τη δεξιότητά του να οδηγεί τους ανθρώπους σε μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης και βαθιάς απορρόφησης κατά τη διάρκεια μιας φαινομενικά συνηθισμένης συζήτησης.

Το σύστημα NLP έχει αποκωδικοποιήσει τα γλωσσικά μοντέλα και τη μεθοδολογία του Milton Erickson και τα έχει μεταφέρει με επιτυχία σε πολλαπλά πεδία εφαρμογών. 

η Ύπνωση και όλα τα γλωσσικά μοτίβα (Ericksonian Hypnosis Language Patterns)  αποτελούν ανυπόστατο κομμάτι του syllabus του NLP University Certification.

Ericksonian Hypnosis Patterns – Practitioner level
Ericksonian Hypnosis Patterns – Master Practitioner level

 

Τί συμβαίνει με το NLP και τί πρέπει να προσέχω;

Εδώ και χρόνια, το ενδιαφέρον για το σύστημα NLP είναι συνεχώς αυξανόμενο. Συνεπώς, συνεχώς προστίθενται διάφορα ινστιτούτα, εκπαιδευτές, σύμβουλοι, συνασπισμοί και σωματεία, οι οποίοι μιλούν για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνικές τους, για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική διάκριση μέσα από την παρακολούθηση προγραμμάτων, για διάφορες βεβαιώσεις, διπλώματα και συναφείς περγαμηνές. Κάποιοι ίσως να συμφωνούν πως είναι καλύτερα και πιο εύκολο να γεμίζεις απλά ένα άδειο γνωστικά πεδίο από το να χρειαστεί να διαλευκάνεις τη σωστή από τη λάθος πληροφορία… (συνέχεια)

 

Τι πραγματικά είναι NLP

Το σύστημα NLP στη βάση του είναι μια διαδικασία modeling τι κάνει κάποιος όταν λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο (behavior / actions), πώς σκέφτεται (mindset) και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτυπωθεί σε βήματα (strategy / algorythm) καθώς και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να κωδικοποιηθεί σε τεχνική… (συνέχεια)

«Λίγο» ή «πολύ» NLP αλλά πάντα «σωστά» NLP

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα NLP που προσφέρονται στην αγορά από ειδικούς. Εισαγωγικά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στη σωστή ενημέρωση και εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τη συλλογιστική του NLP. Εξειδικευμένα προγράμματα με επιλεγμένες τεχνικές του NLP, που δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Το NLP έχει πολλά και διαφορετικά πρωτόκολλα εφαρμογής λόγω της μελέτης σε πολλά πεδία και κλάδους, όπως ήδη προαναφερθήκαμε, τα οποία καλύπτουν θέματα για προσωπική αποτελεσματικότητα, επαγγελματική εξέλιξη, καινοτόμες προσεγγίσεις στο coaching, στην εκπαίδευση… (συνέχεια)

Θέλω να μάθω ποιος θα με μάθει NLP

Τι κατάρτιση διαθέτουν οι trainers; Πως υποστηρίζουν το σύστημα NLP; Τι τυπικά προσόντα διαθέτουν συναφή προς το αντικείμενο ενασχόλησης τους; Ποιος είναι ο οργανισμός πιστοποίησής τους και ποια τα διαπιστευτήρια τους ως προς και εφαρμογής των τεχνικών NLP; Πόσο έμπειροι είναι στο θέμα ενασχόλησης για το οποίο ενδιαφέρεστε να εφαρμόσετε το NLP; Αυτά είναι κάποια ερωτήματα που χρειάζεται οι ενδιαφερόμενοι να διερευνούν… (συνέχεια)

Το NLP είναι επιστημονικό σύστημα διερεύνησης αλλά δεν υποκαθιστά άλλες επιστήμες κι επαγγέλματα

Όπου ο άνθρωπος και χρησιμοποιεί το μυαλό του για να κάνει κάτι, υπάρχει NLP. Όπου υπάρχει αποτελεσματικότητα, το NLP μελετά αποκωδικοποιεί (modeling process) και μεταδίδει πώς αυτά επιτυγχάνονται και τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πως κάποιος δημιουργεί τις προϋποθέσεις, αναδεικνύει το δυναμικό του, αξιοποιεί καταστάσεις, και πετυχαίνει το αποτέλεσμα που θέλει… (συνέχεια)