Τι σημαίνει ο όρος NLP​

Κάτι που προσωπικά θαυμάζω στο σύστημα NLP είναι ότι εστιάζει στο πώς λειτουργεί κάτι και όχι αν είναι σωστό ή λάθος όπως πολλές φορές το εννοούμε μέσα από μια κοινωνική οπτική. Μια συμπεριφορά, λοιπόν, εμπεριέχει έναν κώδικα που αποκαλύπτει το πώς είναι τόσο αποτελεσματική. Αυτό το αποτέλεσμα άλλες φορές βολεύει ή δεν βολεύει τον ενδιαφερόμενο. Δηλαδή, πώς κάποιος πετυχαίνει ή πώς κάποιος πετυχαίνει να αποτυγχάνει; Ποια είναι τα δομικά υλικά που κτίζουν το ένα αποτέλεσμα ή το άλλο αποτέλεσμα; Αν κάνουμε μια έρευνα στο διαδίκτυο στα γράμματα NLP, ΝΛΠ ή και ΝΓΠ, θα έχουμε μια πληθώρα πληροφοριών από διάφορες πηγές, έγκυρες, αλλά και μη έγκυρες. Και, πραγματικά, ίσως κάποιος να μη γνωρίζει πώς να αναγνωρίσει τι πραγματικά είναι και τι δεν είναι το σύστημα αυτό, ακόμη και τι να πρωτοπιστέψει.

Ο όρος Neuro Linguistic Programming ή Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός προήλθε από τα τρία πλέον σημαντικά στοιχεία που διαμορφώνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά:

  • Neuro (Νεύρο) – αναφέρεται, γενικά, στο νευροδίκτυο ως σύστημα που λαμβάνει, μεταφέρει, μέσω των αισθήσεών μας, ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον και τα επεξεργάζετα, διαμορφώνοντας εμπειρίες.

  • Linguistic (Γλωσσικός) – αναφέρεται στη μεγάλη σημασία και στη χρησιμότητα της γλώσσας, με την ευρεία έννοιά της, ως εργαλείο απόδοσης νοημάτων στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και ως εργαλείο έκφρασης των εμπειριών.  Η “γλώσσα“ αναφέρεται τόσο στον προφορικό λόγο (λέξεις), όσο και στις κινήσεις και μικροσκοπικές εκφράσεις – micro muscle movements

  • Programming (Προγραμματισμός) – αναφέρεται στα μοτίβα λειτουργίας (προγράμματα/patterns) που υιοθετούμε και παράγονται από την αλληλεπίδραση των δύο προηγουμένων στοιχείων N και L, για να διαχειριστούμε το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε. 

O κάθε άνθρωπος βιώνει, αντιλαμβάνεται και δίνει νόημα στις εμπειρίες του με τρόπο μοναδικό. Τα εξωτερικά ερεθίσματα που συλλαμβάνονται μέσω των αισθήσεων φιλτράρονται προσθέτοντας, αφαιρώντας και αλλοιώνοντας στοιχεία με βάση τις αξίες, τα πιστεύω, την απόδοση νοήματος σε βιώματα. Έτσι, ο καθένας από μας διαμορφώνει μοτίβα με τα οποία αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και, τελικά, λειτουργεί. Τα μοτίβα αυτά καθορίζουν συμπεριφορές τις οποίες υιοθετούμε, το βαθμό με τον οποίο προχωράμε, πετυχαίνουμε ή δυσκολευόμαστε.

Καταρχάς το NLP προσφέρει έδαφος για παρατήρηση. Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνικών με τις οποίες μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τις διαδρομές που ακολουθεί το μυαλό, και να ανακαλύψουμε τι κάνουμε και με ποιον τρόπο. Δίνει, επίσης, την ευκαιρία να αναδείξουμε τις προσωπικές δυνατότητές μας, καθώς και να εμπλουτίσουμε το σκεπτικό μας με περισσότερες επιλογές στη διαχείριση καταστάσεων. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των νευροεπιστημών σχετικά με τη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου, το μυαλό του ανθρώπου έχει πληθώρα δυνατοτήτων και εκπληκτική ικανότητα να μαθαίνει συνεχώς, να επεξεργάζεται νέες επιλογές, και να αναπτύσσεται. Σε αυτό το πεδίο ακριβώς έρχεται το ΝLP να προσφέρει τεχνικές και λύσεις.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ο Dr. R. Bandler, είπε πως το σύστημα NLP εστιάζει στο πως λειτουργεί κάτι και όχι αν είναι σωστό ή λάθος. Μια συμπεριφορά ενέχει έναν κώδικα διακριτής αποτελεσματικότητας. Ποια είναι τα δομικά υλικά που την κτίζουν και την παραμετροποιούν;